กิจกรรม ” วันท้องถิ่นไทย” ปี ๒๕๖๗ จังหวัดนครราชสีมา

18 มี.ค. 67

📌วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยนายปรีชา จันทรรวงทอง นายกฯเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว และนางสาวสุเนตร ติจันทึก นักจัดการงานทั่วไป ร่วมกิจกรรม ” วันท้องถิ่นไทย” ปี ๒๕๖๗ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๔ ถือเป็น “ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย” ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา📌