กิจกรรมเก็บขนขยะอินทรีย์ภายในชุมชน เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในครัวเรือนคัดแยกขยะเปียก(เศษอาหาร,เศษผัก ผลไม้) ก่อนนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ

01 ก.พ. 67

📍เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขนขยะอินทรีย์ภายในชุมชน เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในครัวเรือนคัดแยกขยะเปียก(เศษอาหาร,เศษผัก ผลไม้) ก่อนนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพและการเลี้ยงไส้เดือน ณ สถานกำจัดขยะเทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยประชาชนรวบรวมขยะเปียกไว้ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสีคิ้วจะดำเนินการเก็บขนขยะเปียกตามวันและเวลาราชการ ในจุดที่กำหนดไว้ภายในชุมชน📍