การใช้แอปพลิเคชััน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566

02 พ.ค. 66
📢ขอประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชััน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566
https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :