การรับฟังความคิดเห็นของผู้อาศัยหรือเจ้าของอาคารในการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน (ตลาดไนท์สีคิ้ว ถนนเทศบาล 11 ช่วงสีแยกหลังที่ว่าการอำเภอถึงแยกหลังสถานีรถไฟ)สีคิ้ว

07 พ.ค. 67