การระดมความความคิดเห็น บทเรียนการพัฒนาเมือง ในพื้นที่อุตสาหกรรม กิจกรรมโครงการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่อุตสากรรมเชิงนิเวศ

20 มิ.ย. 62

วันที่ 18 มิ.ย. 62 เวลา 09.00-16.00 น. (ช่วงเช้าภาคประชาชน-ช่วงบ่ายส่วนราชการทม.สีคิ้ว) ประชุมการระดมความความคิดเห็น บทเรียนการพัฒนาเมือง ในพื้นที่อุตสาหกรรม กิจกรรมโครงการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่อุตสากรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องสีคิ้ว