การมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

13 ม.ค. 65
📍วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.📍
👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยนายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
👉ได้มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว เป็นประธานมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. ระดับอนุบาล จำนวน ๓ ราย รายละ ๑,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๒. ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐ ราย รายละ ๑,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ ราย รายละ ๒,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ ราย รายละ ๓,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๕. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท
(ไม่มีผู้ขอรับทุนการศึกษา)
๖. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จำนวน ๑ ราย
ไม่เกินภาคเรียน ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๗. ระดับปริญญาตรี จำนวน ๕ ราย ไม่เกินภาคเรียน ละ ๑๓,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท
📍*** รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๐๐๐ บาท📍
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :