การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสีคิ้ว ครั้งที่ 6/2564

15 ก.พ. 64

วันที่​ ​15 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.30​น. ณ ห้องประชุมสีคิ้ว นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสีคิ้ว ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดจนมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนเป็นหลัก