การประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

22 ก.พ. 66
📆วันที่ 15-21 ก.พ. 66 (เวลา 17.00 น.-20.00 น.)📆
👩‍🏫เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ทั้ง 19 ชุมชน ได้ร่วมการประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566   เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)