การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕

01 ก.ค. 65

วันที่ ๑ ก.ค. ๖๕ เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว