การจัดทำแผนจัดหาพสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 64 (ไตรมาส ที่ 4/2564 ช่วงเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564)

19 ต.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  การจัดทำแผนจัดหาพสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 64 (ไตรมาส ที่ 4/2564 ช่วงเดือน กรกฏาคม – กันยายน 2564)

  1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564