กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสลินดา โดดจันทึก

นางสลินดา โดดจันทึก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิฤมล ไชยเทพา

นางสาวนิฤมล ไชยเทพา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายธนนท์ บุตรสมบัติ

นายธนนท์ บุตรสมบัติ

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายศิโรจน์ เหลืองอภิรมย์

นายศิโรจน์ เหลืองอภิรมย์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉราภา ปะระมัสโส

นางสาวอัจฉราภา ปะระมัสโส

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวจรรยาพร แขพุดซา

นางสาวจรรยาพร แขพุดซา

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏฺบัติการ

นางสาวชญานิศวร์ วงศ์กีรติธิติกร

นางสาวชญานิศวร์ วงศ์กีรติธิติกร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน