กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

นางวริษฐา พรรณภัทราพงษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสลินดา โดดจันทึก

นางสลินดา โดดจันทึก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายศิโรจน์ เหลืองอภิรมย์

นายศิโรจน์ เหลืองอภิรมย์

นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวอัจฉราภา ปะระมัสโส

นางสาวอัจฉราภา ปะระมัสโส

นักวิชาการสุขาภิบาล