กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศศิมา เอ่าเจริญ

นางศศิมา เอ่าเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

090-2936453

นางสลินดา โดดจันทึก

นางสลินดา โดดจันทึก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายธนนท์ บุตรสมบัติ

นายธนนท์ บุตรสมบัติ

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวผาสุข สังข์ทอง

นางสาวผาสุข สังข์ทอง

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายศิโรจน์ เหลืองอภิรมย์

นายศิโรจน์ เหลืองอภิรมย์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวจรรยาพร แขพุดซา

นางสาวจรรยาพร แขพุดซา

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวอมิสดา เมียดบำรุง

นางสาวอมิสดา เมียดบำรุง

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวชญานิศวร์ วงศ์กีรติธิติกร

นางสาวชญานิศวร์ วงศ์กีรติธิติกร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน