กองวิชาการและแผนงาน

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายอรรถสิทธิ์ รัตนถาวร

นายอรรถสิทธิ์ รัตนถาวร

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา ผิวผ่อง

นางสาวกาญจนา ผิวผ่อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวจิรนันท์ ทราบเมืองปัก

นางสาวจิรนันท์ ทราบเมืองปัก

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์