กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

นางสาวธนวรรณ ศักดิษฐานนท์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาววาสนา สนิทโกศัย

นางสาววาสนา สนิทโกศัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจิรนันท์ ทราบเมืองปัก

นางสาวจิรนันท์ ทราบเมืองปัก

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวสุณีรัตน์ ยะปะนันท์

นางสาวสุณีรัตน์ ยะปะนันท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏฺิบัติการ

นายธนาพล​ ทระคำหาร

นายธนาพล​ ทระคำหาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน