กองช่าง

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายคมกฤช ศรีสวัสดิ์

นายคมกฤช ศรีสวัสดิ์

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นางสาวนภาพร โตใจ

นางสาวนภาพร โตใจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายส่งศักดิ์ พรหมบุตร

นายส่งศักดิ์ พรหมบุตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายภัทรจาริน หนากลาง

นายภัทรจาริน หนากลาง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายสมประสงค์ ใจแก้ว

นายสมประสงค์ ใจแก้ว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน