กองช่าง

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายคมกฤช ศรีสวัสดิ์

นายคมกฤช ศรีสวัสดิ์

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นางสาวนภาพร โตใจ

นางสาวนภาพร โตใจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายภัทรจาริน หนากลาง

นายภัทรจาริน หนากลาง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน