กองช่าง

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

นายสวัสดิ์ นพเก้าธาดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวรัท มาดีประเสริฐ

นายวรัท มาดีประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายคมกฤช ศรีสวัสดิ์

นายคมกฤช ศรีสวัสดิ์

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายส่งศักดิ์ พรหมบุตร

นายส่งศักดิ์ พรหมบุตร

นายช่างโยธา

นางสาวนภาพร โตใจ

นางสาวนภาพร โตใจ

นักจัดการงานทั่วไป