กองคลัง

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

นางสาวนภาพร เหมะธุลิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณัฐฌมณฑน์ ศุภนิตินันท์

นางณัฐฌมณฑน์ ศุภนิตินันท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวสุกัญญา ศรีโคตร

นางสาวสุกัญญา ศรีโคตร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางอริสา ชินวรวิทิต

นางอริสา ชินวรวิทิต

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรทัย เหลือล้ำ

นางสาวอรทัย เหลือล้ำ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวจิราพร ทองจะโปะ

นางสาวจิราพร ทองจะโปะ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพัชรรินทร์ ศิลปราเมศวร

นางสาวพัชรรินทร์ ศิลปราเมศวร

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพัชรี ศิลปราเมศวร์

นางสาวพัชรี ศิลปราเมศวร์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาววิลาวัณย์ สมศรี

นางสาววิลาวัณย์ สมศรี

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน