กองคลัง

นางณัฐฌมณฑน์ ศุภนิตินันทน์

นางณัฐฌมณฑน์ ศุภนิตินันทน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 083-6142244

นางอริสา ชินวรวิทิต

นางอริสา ชินวรวิทิต

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวอรทัย เหลือล้ำ

นางสาวอรทัย เหลือล้ำ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวกันยกร ถวิลการ

นางสาวกันยกร ถวิลการ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ศรีโคตร

นางสาวสุกัญญา ศรีโคตร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี ศิลปราเมศวร์

นางสาวพัชรี ศิลปราเมศวร์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน