กองการศึกษา

นางสิริกาญจน์ วงศ์โสภา

นางสิริกาญจน์ วงศ์โสภา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวปารวี วิรเสนีย์

นางสาวปารวี วิรเสนีย์

นักวิชาการคลัง

นายสราวุธ เอกนอก

นายสราวุธ เอกนอก

นักสันทนาการ

นางอุทัยวรรณ ติรัตนะ

นางอุทัยวรรณ ติรัตนะ

นักวิชาการศึกษา