กองการศึกษา

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรศรีชา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสราวุธ เอกนอก

นายสราวุธ เอกนอก

นักสันทนาการชำนาญการ

นางอุทัยวรรณ ติรัตนะ

นางอุทัยวรรณ ติรัตนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกมลชนก แสนเมือง

นางสาวกมลชนก แสนเมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธนากร ผงสันเทียะ

นายธนากร ผงสันเทียะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ