อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 สิงหาคม 2561  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์  (Vision)  และพันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

 

สีคิ้วเมืองน่าอยู่

ควบคู่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

นำด้านสิ่งแวดล้อม  พร้อมคุณภาพชีวิตดี 

มีชุมชนเข้มแข็ง  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้กำหนดขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์  จำนวน  9  ภารกิจหลัก   ดังนี้

ภารกิจหลักที่ 1                  ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต

ภารกิจหลักที่ 2                  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ภารกิจหลักที่ 3                  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการสงเคราะห์ประชาชน

ภารกิจหลักที่ 4                  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ภารกิจหลักที่ 5                  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ภารกิจหลักที่ 6      บำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และส่งเสริมการกีฬา

ภารกิจหลักที่ 7                  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักที่  8                 พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขาภิบาลชุมชนให้ประชาชนได้รับความสะอาดปลอดภัย

ภารกิจหลักที่  9     บริหารจัดการให้การดำเนินงานของเทศบาลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เทศบาลได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ดังต่อไปนี้

1.  โครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน  รวมทั้งการวางผังเมืองของท้องถิ่น สามารถรองรับการขยายตัวของเมือง ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา

3.  ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.  ความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                        5.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น  ทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

อย่างยั่งยืน

                        6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

                        7.  ศาสนาได้รับการบำรุงรักษา  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  และภูมิปัญญาชาวบ้าน  ได้รับการสืบทอดต่อไป

          8.  ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม  และมีสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกาย

            9.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  และบริหารจัดการสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

                        10. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

                        11. การบริหารการจัดการเทศบาลมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 24 คน
หมายเลข IP 54.81.196.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 392,918

 
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.